Algemene bepalingen ZEIBUR B.V.

Algemene bepalingen ZEIBUR B.V.

1. Overeenkomst

1. Deze Algemene Bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tussen ZEIBUR B.V. , hierna te noemen ZEIBUR en Opdrachtgever tot stand komt ter zake de levering van SAP programmatuur en/ of daaraan gerelateerde diensten, zoals implementatie, opleiding, onderhoud en op de levering van hardware.
Op een overeenkomst zijn tevens de Bijzondere bepalingen van toepassing, zoals gehecht aan of afgedrukt op de achterzijde van de betreffende overeenkomst en zijn een aanvulling op de Voorwaarden van NLdigital. Iedere overeenkomst is een zelfstandige overeenkomst die betrekking heeft op de daarin gespecificeerde levering van producten, diensten of licenties. Beëindiging van de ene overeenkomst laat de duur en gelding van een andere overeenkomst onverlet.
2. Een overeenkomst komt tot stand zodra deze is ondertekend door de Opdrachtgever en door ZEIBUR. Offertes zijn niet bindend; een overeenkomst komt niet tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever, maar op de wijze als in dit lid bedoeld.
3. Eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (leverings-) voorwaarden zijn niet van toepassing op een overeenkomst tussen ZEIBUR en die Opdrachtgever.

2. Rangorde van de verschillende Bepalingen

1. De Voorwaarden van NLdigital dienen als basis voor iedere overeenkomst met als aanvulling, de Algemene- en Bijzondere bepalingen.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de Voorwaarden van NLdigital en bepalingen uit de Algemene- en Bijzondere bepalingen, prevaleren de bepalingen uit de Algemene- en Bijzondere bepalingen.

3. Uitvoering

1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze voor, het gebruik van en een juiste toepassing (ook in onderlinge samenhang) in en ten behoeve van zijn organisatie van de door ZEIBUR geleverde producten en diensten. Opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor de toe te passen administraties, berekeningsmethode(n) en het adequaat beveiligen van zijn gegevens. Hieronder worden mede verstaan de gewenste organisatorische maatregelen ter beveiliging van de gegevens. Opdrachtgever zal ZEIBUR steeds tijdig alle voor de uitvoering door Leverancier van een Overeenkomst benodigde gegevens of inlichtingen verschaffen.
2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben/ houden van voldoende SAP-licenties ten behoeve van de toegang voor ZEIBUR en haar medewerkers.

4. Facturering en betaling

1. Gefactureerde bedragen zijn exclusief BTW. Gemaakte uren worden als volgt in rekening gebracht: Werkzaamheden ten kantore van klant worden voor tijdseenheden van minimaal een (1) dagdeel (4 uur) in rekening gebracht. Indien werkzaamheden ten kantore van klant worden uitgevoerd voor tenminste een (1) hele dag (8 uur), zullen geen reis – en verblijfskosten in rekening worden gebracht aan klant. Indien werkzaamheden ten kantore van klant voor minder dan acht (8) uur per werkdag worden verricht, worden deze werkzaamheden vermeerderd met de reisuren in rekening gebracht. Voor werkzaamheden op locatie buiten Nederland worden alle reisuren en reis – en verblijfskosten in rekening gebracht. Voor werkzaamheden op werkdagen buiten de kantooruren van ZEIBUR wordt 125% van het uurtarief in rekening gebracht. Voor werkzaamheden op Zaterdag, Zondag en op officieel erkende feestdagen geldt 150% van het uurtarief.
2. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting, behoudens andersluidende rechterlijke uitspraak. Betaling van apparatuur en systeemsoftware dient echter uiterlijk voorafgaand aan de feitelijke levering te hebben plaatsgevonden.
3. Vergoedingen voor overeenkomsten van opdracht, zoals maatwerk en implementatie, zijn verschuldigd op nacalculatiebasis, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Over elke betaling die niet tijdig verricht is, kan ZEIBUR een (samengestelde) rente in rekening brengen gelijk aan de dan geldende handelsvertragingsrente. Indien ZEIBUR zich genoodzaakt ziet bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever de vordering ter incasso in handen van derden te stellen, is de Opdrachtgever aan ZEIBUR verschuldigd een bedrag gelijk aan 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van 500,- Euro wegens de buitengerechtelijke kosten verbonden aan incasso, plus alle bijkomende kosten behorende bij het innen van de openstaande facturen. Alle betalingen door of namens de Opdrachtgever geschieden eerst in mindering op de verschuldigde rente en kosten en eerst nadien in mindering op de hoofdsom. De facturen zelf worden voldaan in volgorde van eerste verschuldigdheid.
5. Bij afname van huur-licenties(cloud-licenties) op producten of diensten waarbij een maandelijkse huur is overeengekomen, wordt bij aanvang van iedere nieuwe huurlicentie de gehele lopende kalendermaand in rekening gebracht.
6. De reclamatietermijn op iedere factuur is veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum. ZEIBUR houdt zicht het recht voor om reclamaties buiten deze termijn niet in behandeling te nemen.
7. ZEIBUR kan haar tarieven te allen tijde verhogen door schriftelijke kennisgeving met een termijn van drie (3) maanden. Daarnaast kan ZEIBUR haar tarieven jaarlijks tenminste verhogen met een percentage gelijk aan het wijzigingspercentage van het consumentenprijsindexcijfer. Reeks alle huishoudens (2015 = 100) zoals gepubliceerd door het CBS.

5. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van ZEIBUR, totdat alle ter zake verschuldigde bedragen die de klant volgens de facturen verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede rente en kosten van invordering ter zake, volledig aan ZEIBUR zijn voldaan. Gebruiksrechten worden steeds geleverd onder de voorwaarde dat de verschuldigde vergoeding tijdig wordt voldaan.

6. Onderaanneming

1. ZEIBUR is gerechtigd derden in te schakelen voor het uitvoeren van werkzaamheden als bepaald in een overeenkomst. ZEIBUR is jegens opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de opgedragen werkzaamheden door die derden.
Algemene bepalingen ZEIBUR B.V.

7. Vertrouwelijke informatie

1. Beide partijen zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie geheim te houden.
2. Het is ZEIBUR toegestaan aan derden het feit bekend te maken dat zij van de opdrachtgever opdracht heeft gekregen tot uitvoering van hetgeen vermeld is in een overeenkomst.

8. Niet-overname personeel

1. Gedurende de looptijd van een overeenkomst alsmede een (1) jaar na beëindiging daarvan is het de opdrachtgever niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZEIBUR, medewerkers in dienst te nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, onder verbeurte van een direct opeisbare boete van 50.000,- Euro per overtreding van dit verbod.

9. Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten op Producten en Diensten, utilities, tools, documentatie of andere materialen (zoals analyses, offertes, rapporten, cursusmateriaal) en voorbereidend materiaal berusten bij ZEIBUR of haar toeleverancier, tenzij in een overeenkomst anders is bepaald. Ideeën, technologieën, methoden, werkwijzen, knowhow en dergelijke die reeds waren ontwikkeld door ZEIBUR of haar toeleverancier voor aanvang van een overeenkomst of die worden ontwikkeld door ZEIBUR gedurende de looptijd van een overeenkomst met de opdrachtgever, zijn en blijven te allen tijde het (intellectueel) eigendom van ZEIBUR.
2. ZEIBUR vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden ter zake van gestelde inbreuk op enig Nederlands intellectueel eigendomsrecht, die van knowhow daar onder begrepen, van op grond van een overeenkomst geleverde Producten en/ of (resultaten van) Diensten, voor zover de intellectuele eigendomsrechten bij ZEIBUR of haar toeleverancier berusten, mits ZEIBUR van zodanige aanspraken onverwijld schriftelijk op de hoogte wordt gesteld en de behandeling van de aanspraak aan ZEIBUR en haar toeleverancier wordt overgelaten.

10. Producten van Toeleveranciers

1. Indien ZEIBUR producten van derden anders dan van SAP levert, staat dit expliciet in een overeenkomst aangegeven. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op de verkoop en levering door ZEIBUR van die producten aan opdrachtgever, het gebruik ervan en het onderhoud erop van toepassing de (Algemene Leverings-) voorwaarden van die derden voor zover betrekking hebbend op (bescherming van) intellectuele eigendomsrechten, gebruiksrechten en (verlengde) garantie en/of onderhoudsverplichtingen. Voor het overige inclusief levering van SAP producten zijn de voorwaarden van ZEIBUR van toepassing.
De voorwaarden van derden worden met de producten meegeleverd danwel zijn algemeen kenbaar bijvoorbeeld door de website van die derden. In geval die voorwaarden niet van toepassing zijn of vernietigd worden, gelden de voorwaarden van ZEIBUR.

11. Aansprakelijkheid

1. ZEIBUR aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schade- vergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
2. Indien ZEIBUR toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit een overeenkomst, zal de opdrachtgever ZEIBUR deswege deugdelijk en gemotiveerd in gebreke stellen. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan ZEIBUR een na onderling overleg bepaalde redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.
3. Indien ZEIBUR, ook na ingebrekestelling, en na verloop van de bepaalde redelijke termijn, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichting(en) is ZEIBUR tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor vergoeding van de door de opdrachtgever geleden of te lijden directe schade.
4. De in artikel 11.3 bedoelde aansprakelijkheid voor directe schade is, per gebeurtenis, waarbij een samenvallende reeks van gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt, beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever ter zake de prestatie in de juiste uitvoering waarvan ZEIBUR in verzuim is, aan ZEIBUR betaald heeft. Onder directe schade wordt verstaan:
a. schade aan programmatuur en gegevensbestanden (mits niet ouder dan 24 uur), waaronder in elk geval verstaan wordt gebrekkig of niet functioneren, verminderde betrouwbaarheid en verhoogde storingsgevoeligheid;
b. schade aan eigendommen van de Opdrachtgever of derden;
c. kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in de programmatuur, waarvan ZEIBUR of haar toeleverancier de intellectuele vermogensrechten bezit, specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter beperking of herstel van schade;
d. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;
e. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
5. De hiervoor bedoelde beperking van aansprakelijkheid komt te vervallen in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel; en/of indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ZEIBUR en/of haar leidinggevend personeel; en/of in geval van schending van intellectuele vermogensrechten. De schadevergoedingsplicht is in deze gevallen beperkt tot een bedrag van 100.000,- Euro per gebeurtenis of samenvallende reeks gebeurtenissen.
6. ZEIBUR is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of in verband met wijzigingen, werkzaamheden en dergelijke in/aan de door haar geleverde Producten en diensten, of de data, die niet door of in opdracht van ZEIBUR zijn aangebracht of uitgevoerd.
7. De aansprakelijkheid van ZEIBUR voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt verstaan andere schade dan de directe schade limitatief opgesomd in artikel 11.4.

12. Duur en beëindiging

1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die in de betreffende overeenkomst en toepasselijke Bijzondere bepalingen is vastgelegd.
2. Partijen hebben het recht een overeenkomst middels een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij te ontbinden indien de andere partij, ook na ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft met de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst. Het is de opdrachtgever niet toegestaan een overeenkomst te ontbinden zolang op ZEIBUR nog een contractuele verplichting tot nakoming ligt, zoals uit hoofde van een nog niet verstreken garantieperiode of omdat een gefaseerde levering is overeengekomen en nog niet alle fasen zijn afgerond.
3. In geval van faillissement of bedrijfsbeëindiging of liquidatie van een der partijen of ingeval een van de partijen surseance van betaling aanvraagt of in surseance verkeerd, dan is de andere partij gerechtigd een overeenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) die reeds drie (3) maanden heeft geduurd of waarvan duidelijk is dat deze tenminste drie (3) maanden zal duren, heeft ieder der partijen het recht een Overeenkomst schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
4. Indien de opdrachtgever op het moment van ontbinding van de overeenkomst, reeds prestaties ter uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij en voor zover ZEIBUR ten aanzien van deze prestaties in verzuim is. Bedragen die ZEIBUR voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen reeds ter uitvoering van een overeenkomst is verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op moment van beëindiging direct opeisbaar.
5. De bepalingen ten aanzien van geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid en niet — overname van elkaars personeel blijven na beëindiging van een Overeenkomst, om wat voor reden dan ook, onverkort van kracht.

13. Diverse bepalingen

1. Kennisgevingen die partijen op grond van enige overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats.
Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
2. Indien na het aangaan van een overeenkomst zich omstandigheden voordoen die bij het aangaan van een overeenkomst niet bekend waren of redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, is ZEIBUR niet gebonden aan (leverings-) termijnen die, ten gevolge van die omstandigheid, overschreden worden.
3. Indien enige bepaling van deze Algemene bepalingen of van de Bijzondere bepalingen nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Bepalingen en de Bijzondere bepalingen volledig van kracht blijven en zullen ZEIBUR en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.
4. Op deze Algemene bepalingen is Nederlands recht van toepassing. Indien zich een geschil voordoet betreffende de uitleg of de uitvoering van deze voorwaarden of van een overeenkomst waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, zal dit geschil bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. Indien partijen gezamenlijk van oordeel zijn, dat een geschil zich beter leent voor beslechting door middel van arbitrage, bindend advies of mediation, zal een zodanig geschil ter behandeling conform daartoe geldende reglement worden voorgelegd aan de Stichting Geschillenbeslechting Automatisering (SGOA).
5. Het hiervoor bepaalde doet niet af aan het recht van de partij die meent dat het onderwerp van geschil zodanig spoedeisend is, dat het verkrijgen van een niet-bindend advies of rechterlijke uitspraak in een bodemprocedure niet kan worden afgewacht, zich te wenden tot de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam teneinde een voorlopige voorzieningen te vragen.

Bijzondere bepalingen ZEIBUR B.V. op gebruik en onderhoud van SAP en ZEIBUR software

1. Definities
1. Onder het begrip “SAP – Software” wordt in deze Overeenkomst verstaan de SAP – Software, de SAP documentatie en alle overige door ZEIBUR B.V. (hierna te noemen: ZEIBUR) aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen van SAP.
2. Onder “ZEIBUR – Software” wordt in deze overeenkomst verstaan de programmatuur die door ZEIBUR is ontwikkeld en gebouwd en ter zake waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij ZEIBUR berusten.
3. Onder “Softwareproducten” worden in deze overeenkomst verstaan de SAP – Software en de ZEIBUR – Software gezamenlijk.

2. Aflevering
1. Aflevering van de Softwareproducten vindt plaats op optisch of magnetisch leesbare gegevensdragers of via datacommunicatie.
2. De broncodes van de Softwareproducten worden niet aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
3. Gespecificeerde leveringstermijnen zijn bij benadering opgegeven; enkele overschrijding daarvan brengt ZEIBUR niet in verzuim. Anders dan in geval van opzet of grove schuld zijdens ZEIBUR, heeft de opdrachtgever nimmer recht op vergoeding van schade die eventueel ontstaat door de late of vertraagde levering van de Softwareproducten.

3. Beperkt gebruiksrecht
1. ZEIBUR verleent de opdrachtgever het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Softwareproducten te gebruiken overeenkomstig de tussen partijen gesloten overeenkomst: de onderhavige Bijzondere bepalingen. De opdrachtgever zal bij het gebruik van de Softwareproducten de in de documentatie opgenomen procedures in acht nemen.
2. Het gebruiksrecht betreft de geleverde versie. Alleen indien de opdrachtgever ook een onderhoudscontract aangaat voor de SAP – Software als hierna in artikel 7 bedoeld, of nieuwe versies van de ZEIBUR – Software aanschaft, is de opdrachtgever gerechtigd tot gebruik van nieuwe versies ten aanzien waarvan de gebruiksvoorschriften als bedoeld in deze overeenkomst weer gelijkelijk van toepassing zijn.
3. Tenzij anders overeengekomen mogen de Softwareproducten slechts in één (1) installatie productief worden gebruikt. Als installatie wordt beschouwd het geheel van componenten die direct en indirect toegang hebben tot een database instantie. Het gebruiksrecht is voorts beperkt tot de Named Users, zijnde werknemers van de opdrachtgever of diens dochteronderneming (als bedoeld in artikel 2: 24a BW) die gerechtigd zijn tot gebruik van de Softwareproducten.
4. Indien de opdrachtgever de Softwareproducten wil laten gebruiken door meer dan het in de overeenkomst genoemde aantal Named Users, kan de opdrachtgever met ZEIBUR een overeenkomst voor additioneel gebruik sluiten.
5. Mede ter controle van het mogelijke additionele gebruik als in het vorige lid bedoeld, zal de opdrachtgever aan ZEIBUR technisch de mogelijkheid bieden om de installatie en het gebruik van de Softwareproducten door de opdrachtgever te meten ten einde te verifiëren of het gebruik door de opdrachtgever in overeenstemming is met de overeenkomst. De meting vindt plaats conform de aanwijzingen van ZEIBUR en SAP.
6. De Softwareproducten kunnen uitsluitend gebruikt worden op de in de overeenkomst aangewezen typen apparatuur en besturingssystemen.
7. De Softwareproducten mogen door de opdrachtgever uitsluitend in en voor zijn eigen onderneming, organisatie of instelling worden gebruikt. De opdrachtgever zal de Softwareproducten niet voor of ten behoeve van derden gebruiken, door derden laten testen, gebruiken voor opleiding van derden, aan derden in gebruik afstaan of binnen een servicebureau of rekencentrum gebruiken.
8. Het is de opdrachtgever slechts toegestaan de Softwareproducten te kopiëren (bijvoorbeeld door gehele of gedeeltelijke overname op een harde schijf of in een werkgeheugen) indien dit gebeurt binnen het kader van het toegestane gebruik. Het is de opdrachtgever voor beveiligingsdoeleinden toegestaan de in het kader van de verantwoorde beveiliging noodzakelijke reserve kopieën van de Softwareproducten te maken. Deze kopieën zullen door de opdrachtgever niet worden gebruikt, maar worden aangewend ter vervanging van het eventueel onbruikbaar geworden originele exemplaar en dienen steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als op het oorspronkelijke materiaal. De documentatie bij de Softwareproducten mag voor interne doeleinden worden gekopieerd, doch uitsluitend op papier.
9. Voordat de opdrachtgever van plan is de Softwareproducten overeenkomstig het bepaalde in artikel 45m Auteurswet (decompilatiebepaling) te decompileren, zal hij ZEIBUR bij schriftelijk verzoek een redelijke termijn geven de voor de interoperabiliteit noodzakelijke informatie aan de opdrachtgever te verschaffen.
10. Het gebruiksrecht is niet aan derden overdraagbaar. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de Softwareproducten te verkopen, verhuren, uitlenen, vervreemden of in zekerheid over te dragen, of op welke wijze dan ook ter beschikking van enige derde te stellen.
11. Op alle SAP software is de EULA (End User License Agreement) van toepassing.

4. Auteursrecht
1. De opdrachtgever erkent dat de Softwareproducten en andere materialen auteursrechtelijk zijn beschermd. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de Softwareproducten te kopiëren tenzij deze bevoegdheid uitdrukkelijk is verleend; noch deze aan derden onbevoegd over te dragen of te gebruiken als voorbeeld voor het ontwikkelen van vergelijkbare software.
2. De Softwareproducten bevatten mogelijk al dan niet gewijzigde “Open Source” Software. ZEIBUR heeft de eventuele regels van wijziging die gelden voor de toegepaste Open Source Software nageleefd. Zo ook de Opdrachtgever erkent haar verplichting tot naleving van deze regels van wijziging. Deze Open Source Software, al dan niet gewijzigd, wordt vrij van elke licentie ter beschikking gesteld aan de Opdrachtgever. De in de overeenkomst vermelde eenmalige of periodiek verschuldigde licentie is niet verschuldigd uit hoofde van levering van al dan niet gewijzigde Open Source Software maar vanwege de levering van door de producent ontwikkelde Software, documenten, Scripts etc.

5. Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van, het gebruik en een juiste toepassing (ook in onderlinge samenhang) in en ten behoeve van zijn organisatie van de Softwareproducten. De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de gebruikers opleiding hebben voltooid in gebruik en toepassingsmogelijkheden van de Softwareproducten. De opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor de toe te passen administratie- en berekeningsmethode(n) en het adequaat beveiligen van gegevens. Hieronder worden mede verstaan de gewenste organisatorische maatregelen ter beveiliging van de gegevens.
2. De opdrachtgever is bekend met de functionele kenmerken van de Softwareproducten en hij is ervoor verantwoordelijk dat de Softwareproducten aan zijn wensen en behoeften voldoen. ZEIBUR garandeert niet dat de Softwareproducten zonder fouten of onderbreking functioneren. De opdrachtgever kan een onderhoudsovereenkomst aangaan met ZEIBUR voor het verhelpen van eventuele fouten.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de hardware waarop en de besturingssoftware waarmee de Softwareproducten toegepast gaan worden volledig geïnstalleerd en operationeel zijn.

6. Beëindiging van gebruiksrechten
1. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de nakoming van wezenlijke verplichtingen op grond van deze overeenkomst, zoals ten aanzien van het gebruik van de Softwareproducten, en daarmee ook na ingebrekestelling door ZEIBUR in gebreke blijft, kan ZEIBUR de overeenkomst ontbinden, in welk geval ieder recht op gebruik van de Softwareproducten per datum ontbinding is vervallen. In geval er sprake is van eenmalige gebruiksvergoeding voor de Softwareproducten, is ZEIBUR niet verplicht die geheel of gedeeltelijk terug te betalen.
2. Indien en zodra een nieuwe versie van de Softwareproducten is geleverd aan de opdrachtgever, eindigt het gebruiksrecht van de vorige versie van rechtswege.
3. Na beëindiging van het gebruiksrecht (om welke reden dan ook), is de opdrachtgever verplicht de Softwareproducten, documentatie en overige materialen onverwijld aan ZEIBUR terug te geven en alle kopieën te vernietigen. Indien ZEIBUR dit verzoekt, zal de opdrachtgever bevestigen dat hij overeenkomstig dit artikel heeft gehandeld. De opdrachtgever blijft gebonden aan verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, die naar hun aard ook na beëindiging van de overeenkomst blijven gelden (zoals artikel 3).
4. Door beëindiging van het gebruiksrecht eindigt het recht op onderhoud van rechtswege.

7. Onderhoud
1. De opdrachtgever organiseert een helpdesk voor eindgebruikers. Deze helpdesk is het contactpunt voor alle communicatie tussen de opdrachtgever en ZEIBUR en/of SAP inzake onderhoud. Deze helpdesk is tevens verantwoordelijk voor het opstellen van Support Case Reports aangaande fouten in SAP — Software (Niveau 0 van de support voor foutoplossing) en de installatie van nieuwe software versies en releases.
2. Teneinde de verdere ontwikkeling van de SAP — Software optimaal te laten voldoen aan de eisen van kwaliteit en nieuwe ontwikkelingen, zal ZEIBUR de nieuwe en verbeterde releases van de SAP — Software aan de opdrachtgever ter beschikking stellen op het moment waarop deze algemeen beschikbaar worden gesteld door SAP. Functionele verbeteringen zijn in het onderhoud van de SAP — Software inbegrepen.
3. ZEIBUR gebruikt de SAP procedures, methoden en tools voor proactieve foutherkenning en oplossing en zal de opdrachtgever uit dien hoofde kunnen informeren over mogelijke fouten en oplossingen aangaande de SAP — Software. Fouten aangaande de SAP — Software worden op de door SAP voorgeschreven wijze gemeld op de SAP Service Web portal. ZEIBUR en de opdrachtgever kunnen een andere wijze van melding (schriftelijk) overeenkomen. SAP onderkent 4 niveaus van support voor foutoplossing. Niveau 0 (uit te voeren door de opdrachtgever): Documentatie van een melding in het Support Case Report, Niveau 1: Controle op compleetheid Support Case Report en acceptatie van de melding, Niveau 2: Reproduceren, isoleren en oorzaak bepalen, en Niveau 3 (uit te voeren door SAP): acceptatie van de melding en development support. Niveau 1 en 2 zijn uit te voeren door ZEIBUR. De support van een niveau vangt aan nadat alle werkzaamheden van het voorgaande niveau zijn afgehandeld.
4. Teneinde het functioneren van de ZEIBUR — Software te optimaliseren zal ZEIBUR correctief onderhoud verlenen op de ZEIBUR — Software. Daartoe zal ZEIBUR fouten, mits reproduceerbaar, in de ZEIBUR — Software opsporen en herstellen, nadat deze door de opdrachtgever op de voorgeschreven wijze zijn gemeld. Fouten aangaande de ZEIBUR — Software worden gemeld op de ZEIBUR Service Web portal. Functionele verbeteringen worden door ZEIBUR van tijd tot tijd beschikbaar gesteld als een nieuwe versie en tegen betaling.
5. Onderhoud wordt remote geleverd. Indien de opdrachtgever daarom specifiek verzoekt en indien ZEIBUR zulks om technische redenen ook noodzakelijk acht, kan onderhoud ook ter plaatse bij de opdrachtgever worden verricht en wel tegen betaling van de geldende tarieven die op basis van nacalculatie worden doorbelast.
6. Fouten kunnen gemeld worden op werkdagen (uitgezonderd openbare feestdagen) tussen 09.00 en 17.00 uur. ZEIBUR zal de opdrachtgever adviseren over hoe de fout verholpen, vermeden of omzeild kan worden totdat een nieuwe versie van de Softwareproducten algemeen beschikbaar komt waarin de fout is opgelost. De opdrachtgever dient een fout op de daartoe bestemde wijze, als genoemd onder punt 7.2 en 7.3, te melden. Een melding wordt alleen in behandeling genomen indien de fout reproduceerbaar is.
7. De opdrachtgever dient ten behoeve van remote support met ZEIBUR en/of SAP, een adequate (voldoende responstijd) netwerkverbinding in stand te houden en zal ervoor zorgdragen dat hij over actuele communicatiesoftware beschikt t.b.v. het delen van schermen.
8. SAP onderkent 4 categorieën van fouten: Very High, High, Medium en Low. Een en ander conform de definities als vermeld op de SAP Service Web portal. Mits fouten in de SAP Software op de voorgeschreven wijze zijn gemeld zal ZEIBUR binnen 1 uur na ontvangst van het Support Case Report aanvangen met de werkzaamheden als vermeld onder Niveau 1 van de foutoplossing. Na acceptatie wordt, voor fouten van de categorie Very High, direct aangevangen met de werkzaamheden als vermeld onder Niveau 2. Voor fouten van de overige categorieën wordt de aanvang van de werkzaamheden als vermeld onder Niveau 2 in overleg met de opdrachtgever en afhankelijk van beschikbaarheid en categorie gepland. Indien Development Support van SAP benodigd is (Niveau 3 van de foutoplossing) zal SAP na acceptatie van een melding van een fout van de categorie Very High binnen 1 uur aanvangen met de behandeling van de fout. Voor fouten in de overige categorieën wordt binnen 24 uur na acceptatie een aanvangstijdstip gecommuniceerd. Voor het verhelpen van storingen in SAP – Software is ZEIBUR mede afhankelijk van SAP; de hiervoor genoemde reactietijden kunnen op aangeven van SAP en met inachtneming van een termijn van drie maanden, worden gewijzigd.
9. Onderhoud is uitsluitend beschikbaar indien en voor zover de opdrachtgever een geldig gebruiksrecht heeft voor de Softwareproducten waarvoor hij onderhoud wenst. Onderhoud wordt verleend op de meest recente versie van de Softwareproducten.
10. Het onderhoud voor de Softwareproducten wordt aangegaan voor een initiële duur van twee (2) volle kalenderjaren vermeerderd met de eventuele resterende maanden van het lopende kalenderjaar. Het onderhoud wordt daarna steeds automatisch voor periodes van een (1) jaar verlengd, tenzij een van beide partijen het onderhoud schriftelijk middels aangetekend schrijven opzegt. Opzegging dient te geschieden tegen het eind van een kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie (3) maanden.
11. ZEIBUR dient zich het recht voor te behouden het onderhoud op de SAP Software ook tussentijds te kunnen beëindigen indien SAP geen onderhoud meer levert aan ZEIBUR.
12. Bij de prijs voor het onderhoud zijn niet inbegrepen: advisering over gebruik en toepassingsmogelijkheden van de Softwareproducten, het diagnosticeren, verhelpen en / oplossen van storingen en fouten die zijn veroorzaakt door omstandigheden die niet toerekenbaar zijn aan ZEIBUR zoals onoordeelkundig gebruik van de Softwareproducten door de opdrachtgever, onjuiste of onvolledige implementatie, gebrekkige interfaces, verkeerde data — import, andere (gebrekkige) software, fouten in de hardware, in de besturings- en / of databasesystemen.
13. De tarieven kunnen een keer per jaar worden aangepast naar gelang het wijzigingspercentage in de voorafgaande twaalf maanden van het consumenten prijsindexcijfer reeks alle huishoudens (2015=100), zoals gepubliceerd door het CBS.
De onderhoudstarieven voor de SAP — Software zijn onder meer gebaseerd op de geldende licentie prijslijst van SAP – Software. ZEIBUR dient zich ook het recht voor te behouden tot aanpassing van de onderhoudstarieven voor de SAP — Software indien SAP haar tarieven (tussentijds) aanpast. Tariefswijzigingen worden doorgevoerd met inachtneming van een aankondiging termijn van 1 maand.