Privacy Policy

Privacybeleid

Algemeen

Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als onderdeel van uw gebruik van onze Website en de bijbehorende diensten (de “Website”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door Amista als verwerkingsverantwoordelijke, met maatschappelijke zetel te Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar (“wij”, “onze”), ingeschreven bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) onder nummer BE0555993013 in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Houd er rekening mee dat we zogenaamde “cookies” of soortgelijke technologie kunnen gebruiken als onderdeel van de Website en/of de Diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat worden opgeslagen en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies

We behouden ons het recht voor om het privacybeleid te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen via de Website worden gecommuniceerd.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 18 januari 2023.

Welke gegevens en waarom?

Wanneer u de Website en/of Diensten gebruikt, verwerken wij persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden (inclusief de rechtsgronden):

Wanneer en op basis waarvan?

 • Gebruik van de Website (toestemming en, indien van toepassing, gerechtvaardigd belang)
 • Contact opnemen (toestemming en eventueel gerechtvaardigd belang)
 • Solliciteren op vacatures (toestemming)
 • om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de Website, per e-mail, per telefoon of via sociale mediakanalen;
 • om uw persoonsgegevens te verwerken zodat wij de Diensten kunnen leveren; (contract)
 • voor direct-marketingdoeleinden, d.w.z. om u gerichte communicatie, promotionele en andere aanbiedingen en andere advertenties te kunnen bieden die wij of onze geselecteerde partners mogelijk beschikbaar hebben. Hiervoor vragen wij vooraf uw toestemming; (toestemming)
 • om statistische analyses uit te voeren om onze Website en/of Diensten te verbeteren of om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen; (toestemming)

Welke gegevens?

 • Identificatiegegevens (naam, adres, e-mail, telefoon, functietitel, etc.)
 • Contact details
 • Toestemming en communicatiegegevens

Waarom?

 • Het verbeteren van de gebruikerservaring van de bezoeker op de website
 • Reageren op contactverzoeken
 • Communicatie voorkeuren
 • Het downloaden van documenten mogelijk maken
 • Het sollicitatieproces mogelijk maken

Bovenstaande persoonsgegevens verkrijgen wij in beginsel rechtstreeks van u. Als u er echter voor kiest om u te registreren via een social media-account (bijvoorbeeld LinkedIn), wordt deze informatie verzameld via uw social media-profiel. Wij raden u aan het privacybeleid van uw social media dienstverlener te raadplegen om te bepalen welke gegevens door uw social media dienstverlener worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van de social media-inlogfunctie.

We zullen geen van de persoonlijke gegevens die u via de website verstrekt naar socialemediaproviders sturen, tenzij u hiermee instemt.

Naast bovengenoemde doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken:

 • om te verstrekken aan een financiële instelling of betaaldienstverlener, om uw financiële instelling en de betaaldienstverlener in staat te stellen aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • om door te geven aan politie of justitie als bewijs van mogelijke misdrijven of als er gegronde verdenkingen zijn van een onrechtmatige daad of misdrijf die u heeft begaan door middel van uw inschrijving op of het gebruik van de Website of de Diensten;
 • in het kader van een eventuele fusie met, overname van/door of splitsing door een derde, ook als die derde zich buiten de EER bevindt.

Met wie delen wij gegevens?

We sturen uw persoonlijke gegevens niet naar derden op een manier waarop u kunt worden geïdentificeerd zonder uw uitdrukkelijke toestemming om dit te doen als dit niet nodig is om de Diensten te leveren.

Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om de Website en/of Diensten aan u aan te bieden. We zorgen ervoor dat externe verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons en in overeenstemming met onze schriftelijke instructies mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd, zodat wij verzekerd kunnen zijn van de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

We kunnen geanonimiseerde gegevens doorgeven aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren, marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

Waar we de gegevens verwerken

Wij en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.

Wij kunnen onze geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens doorgeven aan organisaties buiten de EER. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen we ervoor zorgen dat er passende garanties zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen, en dat alle rechten op persoonsgegevens die u mogelijk geniet onder de toepasselijke dwingende wetgeving, worden gegarandeerd.

Hoe wij de gegevens verwerken

We zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de doelstellingen vermeld in dit privacybeleid te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en transparant verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens juist en actueel te houden.

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in dit privacybeleid genoemde doelen te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor verwerking intrekt. Houd er rekening mee dat het intrekken van de toestemming kan betekenen dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) de Website en/of Diensten. Als u zich heeft geregistreerd op onze Website, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons hiertoe verhindert.

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onbedoeld verlies, manipulatie of vernietiging. Ons personeel of het personeel van onze externe controllers zullen alleen toegang krijgen op een “need-to-know”-basis en dit is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U dient echter te begrijpen dat de zorg voor veiligheid en bescherming slechts bestaat uit een inspanningsverbintenis, die nooit kan worden gegarandeerd.

Indien en wanneer uw registratie op de Website of uw gebruik van de Website of Diensten kan worden beschouwd (a) als een inbreuk op de algemene voorwaarden van de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) als een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten, (c) een gevaar voor onze Website, Diensten of systemen of die van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op enigerlei wijze wat dan ook onwettig, onwettig, discriminerend of beledigend is, we kunnen uw gegevens verwerken in ons eigen belang, in het belang van onze partners of in het belang van derden.

Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

De bewaartermijnen variëren afhankelijk van de aard van de geleverde dienst. Wij bewaren uw gegevens:

 • zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt, meestal maximaal 12 maanden.
 • zolang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke, contractuele en wettelijke verplichtingen en om onze commerciële operationele activiteiten uit te voeren.

Jouw rechten

U heeft het recht om inzage te vragen in alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om inzage die duidelijk zijn ingediend om ons overlast of schade te bezorgen, worden echter niet in behandeling genomen.

U hebt het recht om te verzoeken dat alle persoonlijke gegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, gratis worden gecorrigeerd.

U heeft het recht om eerder verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@amista.be.

U heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, indien dit niet langer nodig is in het licht van de doelstellingen die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet of indien u uw toestemming voor verwerking intrekt. U moet er echter rekening mee houden dat een verwijderingsverzoek aan ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen, die ons kunnen beletten de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.

In plaats van verwijdering te vragen, kunt u ons ook verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien (a) u de juistheid van dergelijke gegevens betwist, (b) de verwerking onrechtmatig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden vermeld, maar u hebt het nodig om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens als u kunt aantonen dat er zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen zijn van bijzondere omstandigheden die een dergelijk bezwaar rechtvaardigen. Indien de beoogde verwerking echter wordt aangemerkt als direct marketing, heeft u het recht om kosteloos en zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst waarbij de gegevens automatisch worden verwerkt, heeft u het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens op een gestructureerde manier en in een algemeen gangbaar formaat te ontvangen gelezen door een machine en, indien technisch mogelijk, hebt u het recht om dergelijke gegevens rechtstreeks naar een andere dienstverlener te sturen. Wij zijn de enigen die de technische haalbaarheid hiervan kunnen beoordelen.

Indien u een verzoek wenst in te dienen om één of meerdere van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@amista.be. In een dergelijk verzoek moet duidelijk worden vermeld van welk recht u gebruik wilt maken en waarom. We zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer een dergelijk verzoek is ontvangen. Indien blijkt dat het verzoek gegrond is, zullen wij het verzoek zo snel als redelijkerwijs mogelijk is inwilligen en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek. Er kan om aanvullende legitimatie met betrekking tot uw identiteit worden gevraagd.

Indien u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons steeds contacteren op volgend e-mailadres info@amista.be. Als u nog steeds niet tevreden bent met ons antwoord, staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Voor meer informatie, surf naar www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.